Aktivita 1.1

Získavanie a využívanie elektrickej energie z alternatívnych zdrojov energie

Cieľ aktivity 1.1
Cieľom aktivity je vývoj prototypov a technologických postupov s použitím novej infraštruktúry pre prvky a produkty potrebné pre efektívne získavanie, využívanie a uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov. Sú to:

  1. a) Inovatívne technologické postupy pre prípravu inovatívnych solárnych panelov.
  2. b) Vývoj a otestovanie inovatívneho konvertora jednosmerného elektrického prúdu získaného zo solárnych panelov na striedavý so zaradením rezonančného obvodu LC s cievkou zo supravodivého vodiča.
  3. c) Nové typy úsporných svietidiel na báze svietiacich diód a luminofórov.
  4. d) Infiltrácia kovokeramických kompozitov pre bipolárne batérie novej generácie.

Trvanie aktivity: 04/2010 – 03/2013

Aktivita 1.2

Získavanie a využívanie tepelnej energie z alternatívnych zdrojov energie.

Cieľ aktivity 1.2
Cieľom aktivity bude vyvinúť nové progresívne prvky v systéme získavania a efektívneho využívania tepelnej energie z alternatívnych zdrojov, zhotoviť z nich prototypy na overenie ich funkčnosti a výkonnosti v systéme „smart gridu“. Aktivita bude zameraná na tri oblasti:

  1. a) vyvinutie efektívnejšieho systému veľkoplošných panelov na ohrev a chladenie priestorov s využitím nízko potenciálového tepla vyrobeného pomocou tepelných čerpadiel ako alternatívneho zdroja energie.
  2. b) vyvinutie prototypu termomagnetického motora na konverziu tepelnej energie z nízko potenciálových zdrojov tepla na elektrickú
  3. c) výskum nových taveninových systémov na efektívnejšie uskladnenie prebytočnej energie získanej v optimálnych podmienkach z alternatívnych prírodných zdrojov alebo z odpadového tepla.

Trvanie aktivity: 04/2010 – 03/2013

Aktivita 1.3

Vytvorenie demonštračného smartgridu a efektívne manažovanie spotreby energie

Cieľ aktivity 1.3 
Cieľom aktivity 1.3 je vybudovanie demonštračného celku - „smartgridu“ založeného na inteligentnom manažmente nezávislej lokálnej energetickej siete efektívne využívajúcej alternatívne zdroje energií, ktorého súčasťou bude zavedenie najnovších energeticky úsporných technológií a spotrebičov. V tomto prípade bude „smartgrid“ predstavovať demonštračný priestor ktorý bude vybudovaný v rámci experimentálnej haly ÚMMS SAV. V prvom kroku bude „smartgrid“ vybudovaný s využitím existujúcich komponentov dostupných na trhu, paralelne sa však projekt bude zaoberať riešením problémov týkajúcich sa efektivity existujúcich riešení a vývojom nových moderných komponentov založených na poznatkoch predchádzajúceho základného výskumu pracovísk SAV a STU. V druhom kroku sa budú v rámci vybudovaného „smartgridu“ uskutočňovať testovania prototypov zariadení vyvinutých partnermi projektu za prevádzkových podmienok.

Trvanie aktivity: 04/2010 – 03/2013

Aktivita 1.4

Analýza podmienok pripájania obnoviteľných zdrojov energie do elektrizačnej sústavy SR

Cieľ aktivity 1.4
Cieľom aktivity 1.4 je vytvoriť pracovisko umožňujúce kontinuálne monitorovanie činnosti vybraných existujúcich alebo novo pripájaných OZE a vyhodnocovanie ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov v reálnych podmienkach. Cieľom je vytvoriť prístrojové a personálne podmienky na dlhodobé sledovanie kvalitatívnych parametrov siete pred a po pripojení OZE, na analýzu vplyvov pripojenia OZE na rôzne napäťové úrovne elektrizačnej sústavy a na vypracovanie metodiky ich hodnotenia z hľadiska sledovaných veličín, vhodného prístrojového vybavenia a hodnotiacich postupov. Stanoviť technické a legislatívne podmienky pre pripojenie jednotlivých typov OZE  k sieti v navrhovaných lokalitách siete. Analyzovať kvalitatívne parametre siete pred a po pripojení OZE. Vypracovať metodiku komplexného hodnotenia kvality zdrojov typu OZE a spotrebičov elektrickej energie z hľadiska ich vplyvu na elektrizačnú sústavu. Navrhnúť nové postupy umožňujúce efektívne rozhodovanie o pripojení OZE do siete, zohľadňujúce reálne pomery v mieste pripojenia OZE do siete a v jeho blízkom okolí.

Trvanie aktivity: 04/2010 – 03/2013

Aktivita 2.1

Diseminácia výsledkov výskumu smerom k odbornej a laickej verejnosti.


Cieľ aktivity 2.1 
Aktivita má tri hlavné ciele:

  1. 1. Vypracovanie stratégie a spustenie demonštračných a popularizačných aktivít prostredníctvom vybudovaného „SmartGridu“.
  2. 2. Inovácia študijných programov a využitie výsledkov a poznatkov z výskumu vo vzdelávacom procese relevantných študijných programov ako sú Elektrotechnika, Elektroenergetika, Meracia a informačná technika, Kybernetika, Elektronika a Automobilová elektronika pre bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium.
  3. 3. Prezentácia výsledkov a poznatkov získaných v procese výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie odbornej a laickej verejnosti.

 

Trvanie aktivity: 04/2010 – 03/2013