Hlavný partner – Technologický inštitút SAV

Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied bol zriadený uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 820 zo dňa 11.9.2007 ku dňu 1. januára 2008 ako špecializovaná organizácia SAV pôsobiaca predovšetkým v oblastiach...viac

Elektrotechnický ústav SAV

Elektrotechnický ústav SAV je výskumná organizácia zameraná na vedeckovýskumnú činnosť v oblasti elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, fyzikálnych vied, ako aj v oblasti nanotechnológií so zameraním na fyzikálny a materiálový výskum polovodičov a supravodičov a na ich technické využitie.viac

Fyzikálny ústav SAV

Fyzikálny ústav SAV je výskumná organizácia zameraná na experimentálnu a teoretickú vedeckovýskumnú činnosť v oblasti fyziky kondenzovaných látok, jadrovej a subjadrovej fyziky, v kvantovej elektronike a optike, v elektrotechnike, automatizácii a riadiacich systémoch, v materiálovom inžinierstve a nanotechnológiách. Dnes je etablovaným pracoviskom vo všetkých uvedených oblastiach výskumnej činnosti.viac

Ústav anorganickej chémie SAV

Ústav anorganickej chémie pôvodne vznikol ako pracovisko Slovenskej akadémie vied v roku 1953. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v roku 1959 s účinnosťou od 1.1.1960 bol premenovaný na Ústav anorganickej chémie SAV. Uznesením Predsedníctva SAV č. 509 z 21.11.1980 bol ústav začlenený do Centra chemického výskumu SAV s účinnosťou od 1.1.1981. Uznesením Predsedníctva SAV č. 16 z 22.2. 1990 bol opätovne zriadený Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied ako samostatný ústav s účinnosťou od 1.3.1990.viac

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied bol zriadený uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 471 z 23. septembra 1980 zlúčením Ústavu kovových materiálov SAV ( založeného v r. 1953 ) a Ústavu mechaniky strojov SAV ( založeného v r. 1956 ) s účinnosťou od 1. októbra 1980. Ústav od 1.8.1990 časť svojej činnosti vykonáva na pobočke v Martine, ktorú zriadilo Predsedníctvo SAV dňa 6.9.1990.viac

STU Bratislava

Slovenská technická univerzita v Bratislave je najväčšou a najstaršou technickou univerzitou na Slovensku. Pôsobnosť univerzity siaha do roku 1937, kedy bola ako prvá polytechnika zriadená zákonom č. 170/1937 Sb. z. a n. zo dňa 25. júna 1937 pod pôvodným názvom „Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika“. Vládnym nariadením č. 6 zo dňa 14.2. 1939 Úr. n bola škola premenovaná na „Slovenskú vysokú školu technickú“. Zákonom SNR č. 93/1991 Zb. s účinnosťou od 1.4. 1991 bol zmenený názov školy na „Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave“. V súčasnosti sa STU riadi zákonom č. 175/2008 Z. z. o vysokých školách.viac