Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Sú ekologické a neznečisťujú prostredie. Zmenšujúce sa zásoby fosílnych palív, poškodzovanie životného prostredia a zdravia ľudí rovnako ako etický rozmer problému súvisiaci s tým, či máme morálne právo vyťažiť a spáliť všetky zásoby ropy a odkázať budúce generácie len na spomienky, si vyžadujú premýšľať nad zmenou súčasného stavu. Snaha o zmenu si však vyžaduje nové technológie, a tie si vyžadujú nový spôsob myslenia. Cestná doprava je v súčasnosti založená na technológii motora s vnútorným spaľovaním - technológii, ktorá sa vo svojej podstatne objavila pred sto rokmi a pretrváva dodnes. ”Spôsob ako spotrebovávame energiu sa musí zmeniť”. Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie by boli schopné plne nahradiť fosílne palivá.

Re-thinking 2050

Európska rada pre obnoviteľnú energiu (EREC)(1) v apríli minulého roku zverejnila víziu „Re-thinking 2050“, ktorá ukazuje, že pri vhodných systémových opatreniach v rámci Europskej Únie je možné celú jej potrebu energie v roku 2050 pokryť výrobou z obnoviteľných zdrojov energie.

                Súčasný energetický systém Európy je konfrontovaný s množstvom neistôt a rizík:

  1. Nepredvídateľné a značne nestále ceny fosílnych palív a z toho plynúce ekonomické dôsledky;
  2. geopolitické riziká v súvislosti s dovozom fosílnych palív;
  3.  škodlivé environmentálne dôsledky výroby energie z fosílnych palív.

                Ak Európske štáty zotrvajú pri tom istom spôsobe energetickej politiky ako v posledných dekádach, klimatické zmeny môžu mať čoraz horší dopad na naše životy, závislosť Európy na dovoze energie vzrastie, a fosílne palivá sa stanú čoraz vzácnejšie a zostanú koncentrované len v zopár krajinách sveta. Podľa štúdie jediným spôsobom ako predísť tomuto katastrofálnemu scenáru je zmena energetickej politiky: preorientovať výrobu energie od fosílnych palív úplne na obnoviteľné zdroje energie. Vďaka tomu bude možné zabezpečiť udržateľný rozvoj Európy z hľadiska ekonomického, ekologického a sociálneho. Významné zvýšenie efektívnosti využitia energie a využitie technológií OZE je najsľubnejšou cestou ako zmierniť ľudskou činnosťou spôsobené znečistenie, zlepšiť lokálnu a regionálnu energetickú nezávislosť, stimulovať high-tech  priemysel a vytvoriť tisíce nových pracovných miest aj vo vidieckych a zaostalých oblastiach.

                Vízia „RE-thinking 2050“ načrtáva cestu k tomu, aby Európa mala energetický systém zabezpečený z obnoviteľných zdrojov energie. Súčasne jasne ukazuje, že to nie je len vec rozvoja technológií, ale v prvom rade je to vec rozhodnutí v súčasnosti. Dnešné rozhodnutia v oblasti energetiky ovplyvnia systém dodávky na najbližších 50 rokov, čím určia stupeň emisií skleníkových plynov, závislosť na fosílnych palivách a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Pre zabezpečenie udržateľnej Európy je nevyhnutné uskutočniť fundamentálne štrukturálne zmeny v oblasti energetiky. Vzhľadom na skutočnosť, že investície do energetiky sú dlhodobé, rozhodnutia prijaté v súčasnosti budú mať vplyv na energetický systém budúcnosti.  

Plné znenie „Re-thinking 2050“ si môžete pozrieť na http://www.rethinking2050.eu/