SmartGrid

xxxSmart Grid v preklade znamená inteligentné siete. Používa sa na označenie elektrických sietí, ktoré okrem prenosu a dodávky elektrickej energie poskytujú aj platformu na vzájomnú výmenu informácií medzi producentami elektrickej energie, prenosovými a distribučnými organizáciami a spotrebiteľmi tejto energie. Na strane výroby smart grid optimalizuje výrobu elektrickej energie z fosílnych palív vzhľadom na dostupnosť energie vyrobenej a uloženej z obnoviteľných zdrojov energie. Z pohľadu prenosu a distribúcie elektrickej energie má za úlohu optimalizovať dodávku energie od výrobcu k spotrebiteľovi s najvyššou spoľahlivosťou a s najnižšími stratami. Na strane spotrebiteľa smart grid zabezpečuje optimalizáciu jeho chovania s ohľadom na cenu spotrebovávanej energie, ktorá je podmienená aktuálnym dopytom a zaťaženosťou siete. V našich podmienkach budú nasadené rôzne zdroje obnoviteľnej energie (aj experimentálne) , výroba a uskladnenie energie z ktorých bude inteligentne dopĺňané z dostupnej verejnej elektrickej siete podľa potreby spotrebiteľov, ktorí sú predstavovaný rôznymi oblasťami spotreby: osvetlenie, kúrenie (pohon tepelného čerpadla a vykurovacie a chladiace systémy budovy) a technologické zariadenia. V našom prípade navyše k riadenie elektrickej siete bude smart grid aj inteligentne ovládať vykurovanie/chladenie budovy s jej technologickými zariadeniami.